Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego Biała Nić (www.bialanic.pl/sklep) jest Anna Biela, wykonująca nierejestrowaną działalność gospodarczą działającą pod adresem: pod adresem: ul. Jerzego Bajana 39A/5, 54-129 Wrocław.

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Biała Nić, zawierania umów kupna-sprzedaży, ewentualnej reklamacji oraz odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Przed dokonaniem zakupu, każdy Klient zobowiązany zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.

Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

Regulamin dostępny jest dla każdego i w każdym czasie, na stronie internetowej Sklepu www.bialanic.pl/sklep, pod linkiem “Regulamin”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu bialanic.pl/sklep odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.) . Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu Biała Nić przez Klientów.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła, co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą, której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.bialanic.pl/sklep, za pośrednictwem którego, Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca – Anna Biela z siedzibą przy: ul. Jerzego Bajana 39A/5, 54-129 Wrocław, która prowadząc działalność nierejestrowaną, proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Umowa sprzedaży – umowa kupna-sprzedaży Towarów na odległość zawarta Klientem, a Sklepem, poprzez Formularz Zamówień.

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

3.2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą Formularza Zamówień, dostępnego na stronie: www. bialanic.pl/sklep, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, po potwierdzeniu zakończenia dodawania Towarów do Koszyka.

3.3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu “KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

3.4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia.

3.5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

3.6. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 8 do 16. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3.7. Klient otrzyma wiadomość e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane, jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

3.8. Do każdego zamówienia wystawiany jest potwierdzenie sprzedaży. Na życzenie Klienta zostanie również wysłana faktura VAT.

3.9. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest adres e-mail – bialanic.wordpress@gmail.com lub anna.biela.15.08@gmail.com .

3.10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek oraz koszt dostawy.

3.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.12. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.

4. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

4.1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się w trybie indywidualnym, wykonywanym przez Sprzedawcę i za pośrednictwem:

    a. Poczty Polskiej;

    b. Paczkomatu Inpost;

    c. Firmy kurierskiej DPD.

4.2. Opłaty za wysyłkę podane są w Formularzu Zamówienia.

4.3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.

4.4. Czas oczekiwania na wysyłkę zamówienia wynosi zwykle: 2 dni robocze. Dodatkowo należy doliczyć czas przesyłki uzależniony od wybranej formy dostawy.

4.5. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

4.6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

5. REALIZACJA PŁATNOŚCI

5.1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

    a. przelewem, na rachunek bankowy – 82 1600 1462 1835 4256 9000 0002;

    b. płatność za pomocą PayPal.

5.2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do 7 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje anulowane oraz usunięte z systemu. W tytule płatności powinien znaleźć się numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sprzedawcę.

6. REKLAMACJA

6.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

6.2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:

    a. Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

    b. Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;

    c. Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;

    d. Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

6.3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6.4. W przypadku, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

6.5. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

6.6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

6.7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

6.8. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

6.9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.10. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:

    a. na piśmie, na adres siedziby Sklepu Biała Nić;

    b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

6.11. Reklamacja powinna zostać opisana za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się tutaj oraz zawierać oryginał lub kopię dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury).

6.12. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar na swój koszt, na adres: ul. Jerzego Bajana 39A/5, 54-129 Wrocław.

6.13. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6.14. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

6.15. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

6.16. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.17. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

7.2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.

7.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Jerzego Bajana 39A/5, 54-129 Wrocław.

7.4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania terminu, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7.5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Jerzego Bajana 39A/5, 54-129 Wrocław lub za pośrednictwem paczkomatu do punktu: WRO24A 54-129 Wrocław, Jerzego Bajana 1.

7.6. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi płatność za Towar, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

7.7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

7.8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

7.9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu Biała Nić.

8.2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

8.3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.bialanic.pl/sklep.

8.4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

8.5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

8.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8.8. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.